Lilinisay dumaralos so kaumaan
panamegley na ngalab
ed nguroy bislak ya emben to.

Angobay dalang so sampot
na nampopoteray pagey,
daydayamin agla abagot-bagot.

Angga’d managaag la
so interon kaumaan ya nalipos
na mansayaw ya asewek.

Mangansiyon la’d satan so dagem
ya nanlapo’d amianen ya manibok
tan kalkalnan mamatey ed pool.

Kaerep na apoy mamatanir lay asewek
ya mametek ed sayan alog
paonla’d saman ya sitio.

Tan diya’d isabi bilunget,
kasempet na dumaralos
say dalin et manbukbukor lalamet.

Ed kaaralmay labi kaandi asewek,
say kaumaan ya datin binmalitok
magmaliw ya bangkay ya dinmekereket.

Oniya uurasay dumaralos
so kasalanan to’d dalin ya lamesen to
lalamet kabangon tod malet ya ugip to.


Impatalos ed Filipino: Patawarin Mo Ang Mga Magsasaka