Nabantag so kalsada manlapud diya
Narengel so matalangatang ya ungol na makina ra
Motorsiklon unuungol ya dueg ya naplag ed abot
Bus ya busina lan busina pyan say motorsiklo et ompireg

Akaalagey ak
ed sayan ag-asementon dalan,
babantayan ko so nilibon dalig ya ontetelek
nen sinmabi ed siak so sakey ya lurey:

Nu agnaimbento su lulugan
Nu ag aromog na too sa gasolina
Nu anggapo’y dueg o baka o kabayo
Tan aganunutan na too so kariton, karitela o bisikleta

Sararayan luluganan komon et totoon manaakar
Tan amin da et manbabanuan tan maniistoryaan
anggad isabi dad sampot na dalan


Impatalos ed Filipino: Kung ang Mga Sasakyang Ito ay Naglalakad na Mga Tao