“Singa karuman labat”
so maparanay tayon ibabaga
no maminpinsan tayon manenengnengan
lapud dakel so gagaween
na bilay ed sikatayo:

manbibiyahe, natatrapik,
onluloob ed trabaho,
onsusuweldo, ondadalan
so taon, bulan, agew
ya agtayo naamtaan
ya marunong ira manayan
ontikyab.

Tan no ondapo man ed sikatayo
so anggan sakey o duwaran oras,
onyurong tayon mandem,
maniistoryaan, maneelekan:
rosas tan kumpapey ed hardin
no iner manabet
so natan tan andi-anggaan.