Onsabi panaon
alay liket mon
abrasaen so sarilim
ya onsasabi’d pwertam, ed arapan na salming mo
tan onimis kayon duwa ed panangabrasa na balang sakey.

tan ibaga yod sakey tan sakey, yurong kad diya. Mangan ka.
Aroen mo lamet so sayan estranghero ya sika lan lamang.
Itdan moy alak. Itdan moy tinapay. Ipawil moy pusom
ed dili to, ed sayan estranghero ya angaro’d sika

ed interon bilay mo, ya intalikdar mo
para’d sananey, ya kabkabat to ka’d interon puso to.
Alam ira’y sulsulat na panangaro ed eskaparate,

saray litrato, saray panpanonot na gonigon
pilat moy imahen manlalapud salming.
Yurong ka. Manliket ka ed ponsiya na bilay mo.


Anlong nen Derek Walcott, patalos ko