Kalayaan

Katotohanan

Ang katotohanan ay nagpapalaya

Ang kalayaan ay nagpapaginhawa

Ang katotohanan ay nagpapaginhawa

Pero minsan,

Ang kalayaan at katotohanan ay hindi nagdudulot ng Ginhawa

Kaya minsan, handang ibigay ng tao ang kaniyang kalayaan

Handang maging bulag ang tao sa katotohanan upang guminhawa lamang

Maraming daan patungong Ginhawa

Nasa tao ang pagpapasiya kung tutungo siya doon gamit ang kalayaan at katotohanan