Ikebana is like creating a little cosmos through flower arrangement.

Ang unang bulaklak
ang unang layag
na nakatanaw
sa malayang
karagatan