If we are too many, divide the group into 2, and ask a co-facilitator to watch over the other group.

Embrace the unplanned occurences. We have a plan but we could adjust depending on what happens in the road.

Mag-alay ng tula at lyrical philosophy sa bawat yugto ng lakad

Baka hahayaan silang magsalita basta bawasan at ituon ang pansin sa lugar mismo. Magmasid makipagniig.

Tula muli sa narating na dako.

6:12 sining makiling 6:32 entrance to inner road 6:59 sa dako kung saan kita ang mga bundok