Ang paglalakad ay sintomas

  • ng mahabang pagkakakulong sa loob ng bahay
  • ng pagnanais na guminhawa o gumaling mula sa nararamdamang sakit sa katawan
  • ng hindi pagkakakilala sa sarili