Pakisdem

Pitamitam koy labin malurem anggano say limpek na bulan lambengat so nanengneng ko ed sika tan pekder na liwaway Jupiter o Mars o Nepture. Isulong mo labat itay bistidam. Anggano pigpigaran bibitewen labat lay natangay ko.

Mas labay ko iya nansay ambetel ya labin maaliwalas

ta kalkalnak ya nakakabat so saray ilalak mon napnoy liwawa.

Mas labay ta ka no inaysingan may lurelurem nansay

Agay met layan Kakisir na dalan ed Matic-matic botao Kamo no El-el na asipet Nu tricylce ka tan Akaabante ka lan tuloy ed Sangi tan Nitan lay kuliglig Ay agi Ompawil ka!

No oonla ak ed kaumaan nu labi

I have more moments like these here in the province. Once i have lea with me and friends i connect from afar, living here will be more attractive

Looking up at stars at night while at a wide field