It is difficult to write a biography esp at this early. If you reveal everything, loved ones will be hurt. If you reveal too little, people will deify him.

You have to give yourself time as well as everyone else.

Ang iyong pag-aaral sa Baybayin, idaan

sa pagbasa’t pagsulat ng tulang magagaan

Let your studies of Baybayin be through reading and writing poems that refresh

at sa mga taludtod ng tugma at indayog

ay agad maalala ang lahat ng binasa

that through verses of rhyme and music you will easily remember everything you read

sa sulat-alpabeto ay matandaan rin

kung paano nasulat sa matandang Baybayin.

in written alphabet you will also remember how these were written in old Baybayin

Dahil ang wika nati’y mas lalongnahahayag  

sa daloy at pag-alon ng sistemang panulat

Because our language is all the more announced through the flow and waves of this writing system

na napakahalagang pamana ng ninuno

upang lahi at diwa ay lalo pang mabuo.

that our ancestors gifted us that our race and spirit will ever be more whole.

Ginhawa ginhawa ginhawa - flow transcendence, peak experiences. These are guiding principles.