Kakalahati palang ng buwan Tulad ng buhay mong Hindi pa natapos Sa pag-inog

Nang makita ko Ang dagsa ng tao Sa lamay mo Napagtanto kong Maari naman palang Mabuhay ng makabuluhan Kahit apat na pong taon lang