Ang pagsusunog ng dayamiy nagsimula na Ang mabababang umulap na maaitim na nakita ko kahapon ay narito ulit Water in irrigation abundant The young carabao whose voice I was amazed with is no longer here Bats out Two little herons flew by Drizzling so little Harvester still doing its work