Marakep nu kapanekas na impaagew ya ilik
Odino kayari bunal
Balet sankarakpan nu kasumsumpal na gapas
Nagkalaotla nu ag adelap so pagey

Amay naknaksawan tayon amin
Apuyot-puyot iray baog
Tan mansasnit so linget.
Singa mansasnit ya priton sikling
Ya inerel ed alog
Odino itik
Nu walay nampastol ya napangaliwan
O napikerewan

Balet nu anggapo met
Mangaliw tilay sisig o dinakdakan
Dimad Diego
Mangibaki tilay ugaw ya mangaliw

Selselan yo lay radiyo
Ikasil yo
Balet amay makapantotongtong ti met ni

Lukasan yo lay dos por dos
Tan punasan yo lay baso
Ta igapo tilay
pamaabig tayo’d
suga-sugat na puso.


Impatalos ed Filipino: Inuman Kina Mang Ador