Marakep no kapanekas na impaagew ya ilik
odino kayari bunal
balet sankarakpan no kasumsumpal na gapas
nagkalaotla nu ag adelap so pagey.

Amay naknaksawan tin amin,
apuyot-puyot iray baog,
tan mansasnit so linget.

Singa mansasnit ya priton sikling
ya inerel ed alog odino itik
no wala bilang so nampastol
ya napangaliwan o napikerewan.

Balet no anggapo met,
mangibaki tilay ugaw
ya mangaliw na sisig o dinakdakan
ed Diego.

Selselan tayo’y radyo
ikasil tayo
lukasay dos por dos
tan punasan la ‘ray baso

tan igapo tila’d satan
so sanlabin pamaabig
ed suga-sugat na puso
ed apirpirdin ilalo.


Impatalos ed Filipino: Inuman Kina Mang Ador