Kibatiktik la ray utot ed uma
Adelap la ray kabutawan da
Diad sementon kalsada lay
Ayaman da

Ginmapo lay mamauran
Ambasa la ray pamamagaen dan mais
Agnatatalosay andar na panaon
Unuran, unagew
Singa atapis

Ginmapo lay mamauran
Sinmesempet ni ray manok nen tiagew
Say duyaw et asalatan lay berde
Tan say panaakar-akar ko
Et nabawasan ni