Vince Imbat

Perdonam iray dumaralos

Feb 19, 2020

Uurasay dumaralos So kaumaan Panamegley na ngalab Ya walad sampot Na bislak Ya emben to.

Pagagapoen tod sampot Na sakey ya linya Na nampuputeray pagey, Daydayamin agla abagot-bagot, Insan to lalamet uliten Ed sananey ya linya.

Maminpiga ton gaween iya Anggad mandarlang la So interon dinalosan to, Mandarlang ed apoy ya tampol ya sisibukay Dagem ya nanlapud amianen Ya maples ya manerep ed pool.

Diad ipatey na apoy Et itikyab met lay kamarerwa ton asewek, Ontikyab kaiba iray binlit Peteken da so sayan kaumaan Paonlad saman ya sitio.

Diad isabi bilunget, Itilak na dumaralos So dalang Asewek Tan antokaman ya natilak Ya dutak ed kaumaan Tan man-akar Ya onsempet la.

Naani nu labi, Leleg ya sikatoy mansanggook ed kesaw Kalkalnan naupot so asewek Tan say kaumaan Ya binmalitok nen antis na ani Et ondeket. Singa bangkay na inar-aron Pinuulan Ed krematoria.

Onya so panag-uras Na kasalanay dumaralos Ed dalin ya sinakitan to. Tan sakitan to lalamet Kabangon tod Malet ya ugip to.


Impatalos ed Filipino: Patawarin mo ang mga magsasaka