Vince Imbat

Nu sararayan luluganan et totoon manaakar

Aug 25, 2019

Nabantag so kalsada manlapud diya Narengel so matalangatang ya ungol na makina ra Motorsiklon unuungol ya dueg ya naplag ed abot Bus ya busina lan busina pyan say motorsiklo et ompireg

Akaalagey ak ed sayan ag-asementon dalan, babantayan ko so nilibon dalig ya ontetelek nen sinmabi ed siak so sakey ya lurey:

Nu agnaimbento su lulugan Nu ag aromog na too sa gasolina Nu anggapo’y dueg o baka o kabayo Tan aganunutan na too so kariton, karitela o bisikleta

Sararayan luluganan komon et totoon manaakar Tan amin da manbabanuan tan istoryaan dan amin anggad isabi dad sampot na dalan


Impatalos ed Filipino: Kung ang mga sasakyang ito ay naglalakad na mga tao