Vince Imbat

Ang putong ng buhay ay ang hindi pag-alis sa kinaroroonan

Aug 18, 2022

“Maraming natututunang aral ang manlalakbay, pero ang pinakamahalaga sa kanilang lahat, na sapat nang dahilan para ituloy ang isang mahabang paglalakbay, dahil baka doon lang ito matututunan, ay na ang putong ng buhay ay ang hindi pag-alis sa kinaroroonan, at pananatili lamang sa kaniyang tahanan.”